GMP стандарт

GMP стандарт е система от принципи и правила, които контролират правилното протичане на всички етапи от производствения процес и гарантира качествен краен продукт. Наличието на неговия знак върху даден продукт означава, че са спазени всички елементи и изисквания в производствения процес.
Задължителното спазване на изискванията за GMP  е регламентирано в законодателствата на все по-вече страни. Основната цел на тези правила е насочена към опазване на здравето на пациента.
GMP се прилага в производството на храни, козметични продукти, ветеринарни препарати, хранителни добавки,биотехнологии, компютърна техника и др. Стандарта има строги изисквания към сгради, производствени помещения и оборудване, технологични операции. GMP обхваща всички етапи от производствения процес:
получаване на суровини и компоненти, системи за качество на доставчика, използване на най-съвременни технологии и оборудване, начин на контролиране, хигиена на помещенията, висока квалификация на производствения персонал,етикетиране на готовата продукция, съхранение на суровини и готова продукция, транспорт и доставка до търговската мрежа. GMP осигурява контрол с данни за използваните материали за изграждане на помещенията за съхранение и обработка на храните, информация за изработване на работните повърхности и технологично оборудване, устройството на помещенията, последователността на извършваните операции, хода на придвижване на суровини, готови храни и отпадъци, схема на пътища, осигуряването на водоснабдяване, вентилация, канализация, осветление, санитарни помещения, система за събиране и изнасяне на отпадъци. Лабораториите също са обект на различните раздели на GMP.
Целта на GMP сертификата е да се гарантира, че продуктите от всяка партида имат еднакви качества. Основно изискване към производителите е непрекъснато да правят записи на всеки технологичен етап. За всяка операция се изисква хартиен или магнитен протокол, който да доказва, че работникът е извършил точно дейността, която предварително му е зададена. Направените записи по време на производството, показват, дали всички мерки, които се изискват от определените процедури и инструкции са изпълнени.И дали количеството и качеството на продукта е според очакванията. Отклоненията също се регистрират. По този начин при установяване на нередности продуктите могат бързо и лесно да бъдат идентифицирани и изтеглени от търговската мрежа.
GMP сертификатът е преди всичко философия и отношение към производството и контрола на продуктите. Практиката е пожелателна за всички производства.Това е механизъм, чрез който производителят гарантира качество и безопасност на продукцията, която предлага на клиентите и защитава крайния потребител.

Всички продукти на компания “Вивасан ” се произвеждат в съответствие със строгите изисквания на GMP стандарта, което гарантира тяхното най-високо качество. Те са сертифицирани и регистрирани в официалните органи на всички страни, в които компанията развива дейността си.